رابطه بین TDS و EC








 

رابطه بین TDS  و EC

جهت آشنایی بیشتر با مفاهیم TDS و EC (هدایت الکتریکی)، مفاهیم فوق الذکر بصورت مختصری در ذیل شرح داده می­شود.

غلظت املاح یا TDS

منظور از TDS کل مواد جامد محلول در آب یا غلظت املاح آب است که برابر مجموع غلظت همه یون های موجود در آب می باشد.

برای اندازه گیری کل مواد جامد محلول در آب، آبی را که از صافی مخصوص عبورداده شده و مواد معلق و کلوئیدی آن گرفته شده بعنوان نمونه انتخاب می­کنند و سپس حجم دقیقی از آن را در یک بوته چینی دقیقاً وزن شده ریخته و در دمای 110 درجه سانتیگراد تبخیر و خشک می­کنند. تفاوت وزن بوته قبل از ریختن نمونه و پس از خشک شدن نمونه روی آن، وزن کل مواد جامد محلول در نمونه آب را نشان می دهد که اگر بر حجم نمونه تقسیم شود غلظت املاح آب به دست می آید که معمولا برحسب  ppm یا میلی گرم در لیتر گزارش می کنند.

محدوده TDS آب های مختلف به صورت زیر است:

  • TDS کمتر از 100ppm مطلوب صنعتی
  • TDS حدود 500ppm مطلوب آشامیدنی
  • TDS کمتر از 1000ppm مجاز برای آشامیدن
  • TDS حدود 10000ppm آبهای شور
  • TDS حدود 40000ppm آب دریا

EC یا هدایت الکتریکی آب

هدایت الکتریکی یا کنداکتیویته آب، معرف قدرت یونی یک محلول برای انتقال جریان برق است. واحد هدایت الکتریکی آب مو بر سانتی متر (mho/cm) است. ( واحد مقاومت الکتریکی ohm است و چون هدایت الکتریکی عکس مقاومت است، از این رو واحد آن mho می باشد )

مو بر سانتی متر عدد بزرگی است از این رو معمولا از واحد µmho/cm استفاده می شود که یک میلیون برابر کوچک تر است.

هدایت الکتریکی آب خالص در 25درجه سانتیگراد برابر با 0.056µmho/cm  است.

چون در محلول ها، یون ها، جریان برق را منتقل می کنند از این رو EC با TDS رابطه دارد. در محلول های رقیق ارتباط این دو پارامتر بصورت TDS=0.5EC است.

وقتی غلظت ناخالصی زیاد می­شود، یون­ها روی حرکت یکدیگر اثر منفی گذاشته و هدایت الکتریکی محلول دیگر همانند محلول رقیق متناسب با تعداد یون ها نمی باشد.

رابطه بین TDS و EC برای هر نمونه آب فرق دارد و به غلظت و نوع ناخالصی­های موجود در آب بستگی دارد. برای بسیاری از آب های شهری و طبیعی داریم:

TDS (mg/l)=0.55 (µmho/cm)

اهمیت این دو پارامتر در این است که سرعت خورندگی آب در شرایط یکسان با افزایش EC افزایش می یابد و نیز با افزایش هدایت الکتریکی آب، درجه یونیزاسیون نمک های آب کاهش می یابد.

دستگاه­های اندازه­گیری پارامترهای EC و TDS برند متلرتولدو سوئیس در انواع رومیزی، پرتابل و آنلاین ارائه می­گردند.

 

 

 

برندها

دانلود کاتالوگ
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای شرکت پارسل محفوظ می باشد